hostaworld

Privacyverklaring

 • Creditcard en bankgegevens worden niet opgeslagen in de database van deze webshop!
 • Indien u een klantprofiel heeft aangemaakt worden de volgende gegevens bewaard:
  -E-mailadres en wachtwoord.
  -De gegevens in het privé-adresboek.
  -​Een overzicht van vorige orders en de status.
  -Genoemde gegevens zijn alléén opvraagbaar door de eigenaar van het profiel.
 • Adresgegevens (NAW) worden alleen gebruikt om de bestelling uit te voeren. Deze webshop gebruikt geen gedwongen “cookies”.
 • Deze webshop heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden.
 • De nodige veiligheidsmaatregelen zijn doorgevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die ontvangen wordt via de site.
 • Reageren op het privacybeleid kan door klikken op deze Contact / Reactie link of door klikken op de link in de linker kolom.
 • Postadressen worden alleen gebruikt om de aankoop te verzenden.
 • Een telefoonnummer wordt alléén gebruikt om contact op te nemen indien dat nodig is in verband met de bestelling.
 • Deze webshop doet niet aan ongevraagde reclame, niet via de post, niet per telefoon of e-mail of op welke andere manier dan ook.
 • Indien de site niet in overeenstemming is met het privacybeleid, neem dan contact op door middel van deze Contact / Reactie link of klik op de link in de linker kolom.
Talen
0 items